2023 Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại – Biểu mẫu khuyến mãi

Biểu mẫu khuyến mãi

Mẫu số 01 – Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Khi bạn chạy một chương trình khuyến mại thì cần gửi thông báo thực hiện khuyến mại lên cơ quan có thẩm quyền. Mời các bạn tham khảo mẫu thông báo khuyến mại được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Nội dung của mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

  2023 Lời bài hát Anh vẫn Ok - RPT MCK - Anh vẫn ok Lyrics

Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………..Fax:………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:…………………………….. Điện thoại: ………………………………………….

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ………………………………………………………………………..

3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………

4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………………………………………

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ………………………………………………………………………..

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ……………………………………………………………………

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………………

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): ……….

  2023 Hãy phân tích một bài thơ được bạn đánh giá là hay

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………………………..

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ……………………………………………….

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

  2023 Tải Mẫu hợp đồng thuê giàn giáo

Leave a Comment