2023 Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn công ty gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn. Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra đại hội, nội dung của đại hội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn tại đây.

Mẫu thư mời học việc

Mẫu thư mời của Ủy ban nhân dân về việc hoàn tất việc bán nhà

Mẫu thư mời của phòng công chứng

Thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Nội dung cơ bản của mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn như sau:

  2023 Phiếu viết chữ đẹp - Phiếu viết chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học

LỄ RA MẮT
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI

VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
CÔNG TY……………………………

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
………………………………….

Trân trọng kính mời: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận…………………………………..……..

Vào lúc:………giờ.…….ngày…………tháng………. năm … ( thứ ………………….)

Đến tại: Công ty ……………………………….

Số ……………………………………..

Nội dung: Dự lễ ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Lâm thời và kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở.

Hân hạnh được đón tiếp.

…………, ngày …. tháng …… năm ….

Giám đốc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment