2023 Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ – Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc bổ nhiệm cán bộ cho doanh nghiệp. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm, đơn vị, vị trí công tác, thu nhập, lý do bổ nhiệm, mô tả công việc khi được bổ nhiệm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm cán bộ như sau:

LOGO/TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

———————–

Số: ………………….

…………….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

Kính gửi: ……………………….

  2023 Bản tường trình diễn biến sự việc

– Căn cứ vào …………………………………………………………………………………………

– Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

……………………………….. đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm đối với cán bộ sau:

I- Đề nghị bổ nhiệm

ĐVT: 1.000

TT

Họ và tên

(1)

Đơn vị(2)

Vị trí công tác(3)

Thu nhập(4)

Hiện nay

Nơi đề nghị đến

Hiện nay

Đề xuất bổ nhiệm

Hiện tại

Đề xuất

01

Cơ bản

Cổ phiếu

Trách nhiệm

Điện thoại

Khu vực

Thu hút

Kiêm nhiệm

Tổng

02

Cơ bản

Cổ phiếu

Trách nhiệm

Điện thoại

Khu vực

Thu hút

Kiêm nhiệm

Tổng

II- Lý do bổ nhiệm:

01- ……………………………………………………………………………………………………….

02- ……………………………………………………………………………………………………….

III- Mô tả quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm:

01- ……………………………………………………………………………………………………….

02- ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Trân trọng./.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NL-HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC-NS (đơn vị)

Diễn giải:

Phần I:

(1)- Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất bổ nhiệm

  Nghị định 114/2018/NĐ-CP - Quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa nước

(2)- Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác và phòng/ban nơi cán bộ được đề xuất chuyển đến.

(3)- Vị trí công tác hiện tại đang có và vị trí công tác đề xuất bổ nhiệm vào

(4)- Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề xuất bổ nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

– Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất bổ nhiệm cán bộ.

Phần III:

– Ghi rõ quá trình công tác của các bộ được đề xuất tại GG, và những kinh nghiệm với vị trí công tác mới mà cán bộ được đề nghị bổ nhiệm đã trải qua.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment