2023 Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

Mẫu tờ trình đề nghị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu là gì? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, nội dung phê duyệt kết quả… Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bài Hay  2023 Tải Phiếu đăng ký dự tuyển giáo dục nghề nghiệp

2. Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
[TÊN BÊN MỜI THẦU]
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ____/____

____, ngày ___ tháng ___ năm ____

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu….

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Bên mời thầu nêu các căn cứ pháp lý như sau:

– Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng;

– Biên bản thương thảo hợp đồng.

2. Quá trình thương thảo hợp đồng

a) Bên mời thầu mô tả quá trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng:

– Ngày tháng tiến hành thương thảo;

– Các vấn đề trong quá trình thương thảo.

Bài Hay  2023 Cấu tạo của sừng tê giác tương tự với thứ gì của con người?

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và thương thảo với nhà thầu________ [ghi tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu], ________ [ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị ________ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu________ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT] với các nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu;

– Giá đề nghị trúng thầu;

– Loại hợp đồng;

– Thời gian thực hiện hợp đồng;

– Danh sách nhà thầu phụ (nếu có);

– Các thông tin khác;

– Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình, quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.

Bài Hay  2023 Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
BÊN MỜI THẦU
(ký tên, đóng dấu (nếu có))

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *