2023 Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo

Mẫu tờ trình cử đi đào tạo

Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo

Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo là mẫu tờ trình được trưởng các phòng ban gửi tới ban giám đốc, phòng hành chính nhân sự của công ty để trình về việc cử cán bộ đi đào tạo. Mẫu nêu rõ thông tin của các cán bộ được cử đi đào tạo, nội dung khóa đào tạo, địa điểm đào tạo, kinh phí cho khóa đào tạo…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo tại đây.

Mẫu tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

Mẫu tờ trình

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo

  2023 Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH38

Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo như sau:

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

TỜ TRÌNH
V/v cử cán bộ đi đào tạo

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của………………………………

– Phòng HCNS đề nghị Tổng Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

1. Nội dung khoá đào tạo

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Thời gian

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

5. Kinh phí:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Người lập

Trưởng Phòng HCNS

Tổng Giám đốc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment