2023 Mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo

Mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo là gì? Mẫu văn bản xác nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc xác nhận nội dung quảng cáo. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thông tin quảng cáo… Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
………………….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../….-…
V/v xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

…………, ngày ….. tháng …… năm …..

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

STT

Tên phân bón

Mã số phân bón

Số Quyết định công nhận phân bón lưu hành

Bài Hay  2023 Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2022-2023

1. Phương tiện quảng cáo:

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức, báo cáo viên)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Nội dung quảng cáo: Phù hợp với Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam về loại phân bón, tên phân bón, chỉ tiêu chất lượng, phương thức sử dụng, đối tượng cây trồng, liều lượng sử dụng.

3. Hiệu lực quảng cáo (2): …………………………………………………………….

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, ……

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

(2) Hiệu lực quảng cáo ghi theo hiệu lực của Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Bài Hay  2023 Thời gian thông báo phạt nguội 2023

Leave a Comment