2023 Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng là mẫu phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng của Sở Giao thông vận tải. Mẫu nêu rõ thành phần tham gia kiểm tra, địa điểm kiểm tra…. Mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng tại đây.

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng

Nội dung cơ bản của phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng như sau:

Bài Hay  2023 Bài phát biểu cảm nghĩ khi về trường thực tập

Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng:

– Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra.

– Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi trong Phiếu kiểm tra theo quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư số 20/2010/TT- BGTVTnày.

Phụ lục 6
MẪU PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

Tên Sở GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………/KTXMCD

PHIẾU KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Thành phần kiểm tra, gồm có:

Bài Hay  2023 Mẫu C4-02a/KB Mẫu ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế

a) Đại diện Sở Giao thông vận tải:

– …………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………..

– ……………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………….

b) Chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền: ………………………………………………….

2. Địa điểm kiểm tra: ……………………………………………………………………………………..

3. Kết quả kiểm tra đối chiếu hồ sơ

Loại xe máy chuyên dùng: ………………. Màu sơn ………… đúng, không đúng: …………

Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………… Công suất ………. đúng, không đúng: …………….

Nước sản xuất: ………………………… Năm sản xuất …… đúng, không đúng: …………

Số động cơ: ……………………………. Số khung …….… đúng, không đúng: ….…………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): .……………………………. đúng, không đúng: …………

Trọng lượng: .…………….……………………………………… đúng, không đúng: ……………

Kết luận kiểm tra: …………………………………………………………………………………..

4. Các trường hợp xử lý trong quá trình kiểm tra:

a) Đóng lại số động cơ: ………………….. Số khung: …………………………………………

b) Thay đổi màu sơn: ………………………………………………………………………………

c) Thay đổi cải tạo khác: …………………………………………………………………………..

Chúng tôi thống nhất và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra trên đây.

Cán bộ kiểm tra
(ký, ghi rõ họ, tên)

……, ngày ….. tháng …… năm ……

Chủ phương tiện
(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Sở Giao thông vận tải nơi được ủy quyền kiểm tra:

Bài Hay  2023 Soạn Đăm Săn đi bắt nữ thần mặt trời lớp 10 Kết nối tri thức

Phiếu kiểm tra này được kiểm tra tại ………………………………………………………………

Chữ ký của các thành viên trong phiếu kiểm tra là đúng.

…………., ngày……tháng…..năm……
Giám đốc
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Ghi chú:

1. Phiếu kiểm tra lập thành 02 bản: Lưu hồ sơ đăng ký 01 bản; Chủ sở hữu 01 bản.

2. Khi có thay đổi so với tờ khai, hoặc đóng lại số động cơ, số khung phải ghi rõ, chi tiết vào phần các trường hợp xử lý sau kiểm tra.

3. Trường hợp Phiếu kiểm tra do Sở GTVT được ủy quyền kiểm tra lập, phải lập thành 03 bản và có xác nhận của Sở GTVT được ủy quyền kiểm tra.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *