2023 Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 80/2021

Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo mẫu Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để biết cách lập sao cho đúng quy định.

1. Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 80/2021

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN

THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm……

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: ….

[04] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/CCCD/
Hộ chiếu

Cá nhân không cư trú

Thu nhập chịu thuế (TNCT)

Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định

Trong đó TN chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí

Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

Tổng số

Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

Tổng số

Trong đó: Số thuế từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

1

2

Tổng

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

  2023 Những mốc son và chiến công tiêu biểu của Lực lượng Vũ trang Thủ đô

(BH: Bảo hiểm; DN: doanh nghiệp; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:……

…, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

2. Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Chỉ tiêu [01] – Kỳ tính thuế: Các bạn ghi kỳ tính thuế là năm 2021

Chỉ tiêu [02] – Lần đầu: Các bạn tích lần đầu nếu đây là lần đầu tiên các bạn kê khai của kỳ tính thuế năm 2021.

Chỉ tiêu [03] – Bổ sung lần thứ: Ghi lần bổ sung (nếu có) sau lần đầu thì các tờ khai đều là tờ khai bổ sung và tính từ lần 1, đến các lần tiếp theo.

Chỉ tiêu [04] – Tên người nộp thuế: Ghi tên doanh nghiệp theo đúng trong giấy đăng ký kinh doanh.

Chỉ tiêu [05] – Mã số thuế: Các bạn ghi mã số thuế doanh nghiệp theo như trong giấy đăng ký kinh doanh.

  2023 Điều chỉnh nội dung dạy học với học sinh cấp 1

Chỉ tiêu [06] – STT: Các bạn ghi STT tăng dần từ 1.

Chỉ tiêu [07] – Họ và tên: Ghi đúng họ và tên của người lao động.

Chỉ tiêu [08] – Mã số thuế: Ghi đúng MST thu nhập cá nhân của người lao động.

Chỉ tiêu [09] – Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Các bạn ghi đúng số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người lao động.

Lưu ý: Bắt buộc nhập 1 trong 2 chỉ tiêu [08] và [09] (MST hoặc Số CMND/CCCD/Hộ chiếu).

Chỉ tiêu [10] – Cá nhân không cư trú: Nếu người lao động là cá nhân không cư trú thì tích vào ô này.

Chỉ tiêu [11] – Tổng số (Thu nhập chịu thuế): Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần; và các khoản phí mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Chỉ tiêu [11] luôn lớn hơn hoặc bằng (≥) [12] + [13] + [14]

Chỉ tiêu [12] -Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

  2023 Dư nợ tín dụng là gì?

Chỉ tiêu [13] -Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Chỉ tiêu [14] – Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí: Là các khoản thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí.

Chỉ tiêu [15]-Tổng số (Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ): Các bạn ghi tổng số tiền thuế TNCN đã trừ vào lương của người lao động trong năm quyết toán 2021.

Chỉ tiêu [16] -Trong đó: Số thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Các bạn ghi riêng số tiền thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Công thức tính chỉ tiêu [16] = [12] * 10%

Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment