2023 Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng xây dựng là văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung. Mời bạn đọc cùng tham khảo nhé.

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công là mẫu bản phụ lục được lập ra để ghi chép về phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công. Mẫu nêu rõ những nội dung của bản phụ lục…

PHỤ LỤC BỔ SUNG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………….

Đại diên: Ông……………………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………

  Danh sách các địa điểm bán hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………….

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY………………………………………………………………………………

Đại diên:…………………………………………………………………………………..

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84……………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng xây dựng số … về việc bổ sung khối lượng thi công cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh

Nội dung công việc bổ sungKhối lượng bổ sungĐơn giá bổ sungPhương thức thanh toánTiến độ thực hiện

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký……..

  Top 4 mẫu phân tích Vào phủ chúa Trịnh hay chọn lọc
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Leave a Comment