2023 Quyết định 4815/QĐ-BYT 2019 – Tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam

CHUẨN NĂNG LỰC BẢN CỦA DƯỢC SỸ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:4815/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2019)

Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Mở đầu

Trong những năm gần đây số lượng các cơ sở đào tạo nhân lực dược trình độ đại học ngày càng

gia tăng, bao gồm các sở giáo dục đại học công lập ngoài công lập. Tuy nhiên, về chương trình

đào tạo, sở vật chất, chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng đầu vào của sinh viên đặc biệt

cách thức triển khai chương trình đào tạo, năng lực tổ chức đào tạo, phương thức lượng giá, đánh giá

người học của mỗi sở sự khác biệt. vậy, chất lượng sản phẩm đào tạo, chất lượng nh nghề

của dược sỹ sau khi ra trường cũng khác nhau. Để một mốc chuẩn cho các cơ s đào tạo có căn cứ

hướng tới việc đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhu cầu hội; người học cơ sở để phấn đấu

hoàn thiện bản thân đáp ứng u cầu công việc; các đơn vị sử dụng nhân lực dược căn cứ đánh giá,

kiểm soát, xây dựng đội ngũ nhân lực cũng như xây dựng cấu, chế độ lương thưởng phù hợp thì cần

  Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

chuẩn năng lực bản dành cho Dược sỹ Việt Nam.

Mặt khác, trước nhu cầu hội nhập khu vực quốc tế sâu rộng, các nhà quản lý, người sử dụng

lao động cần phải một bộ công cụ để kiểm soát, đánh giá, chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực.

Nhận thức được thực tế đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo y dựng Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ

Việt Nam với sự tham gia của tất cả các bên liên quan bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo,

người tuyển dụng, sử dụng lao động, nhà quản lý, nhà chuyên môn, các tổ chức hội.

Trong quá trình xây dựng, Ban soạn thảo đã tham khảo chuẩn năng lực của Dược sỹ các nước

trong khu vực trên thế giới để điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, đồng thời, cũng

hướng tới sự hội nhập thị trường lao động nhân lực dược của các nước trong khu vực trên thế giới.

nhiều cách tiếp cận hiểu khác nhau về năng lực. Theo cách tiếp cận truyền thống, năng

  Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

lực khả năng đơn l của một nhân, được hình thành dựa trên sở kiến thức, kỹ năng thái độ.

Còn theo Nguyễn Quang Uẩn, năng lực tổng hợp những thuộc tính độc đáo của nhân phù hợp với

những yêu cầu đặc trung của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành kết quả tốt

của hoạt động ấy. Nhà tâm học người Pháp Denyse Tremblay cho rằng ng lực khả năng hành

động, đạt được thành công chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động sử dụng hiệu quả

nguồn lực tích hợp của nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Hoặc mới đây, trong tài liệu

hội thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình của Bộ giáo dục Đào tạo đã

giải thích “Năng lực là s huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng các thuộc tính nhân khác như

hứng thú, niềm tin, ý chí… để thực hiện một loại công việc trong bối cảnh nhất định”. Như vậy thể

nói năng lực (Competence) tổng hợp những thuộc tính của nhân con người, đáp ứng những yêu

  2023 Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay?

cầu của hoạt động đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.

Khung năng lực: hệ thống cụ thể hóa các hành vi cần thiết của năng lực các bậc khác nhau,

áp dụng với các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp, tổ chức để hoàn thành tốt vai trò/công việc.

Chuẩn năng lực (Competency standard): những mức trình độ, khả năng đáp ứng được nhu

cầu công việc thực tế, được công nhận qua đánh giá, kiểm định theo những chuẩn năng lực nghề

nghiệp.

Năng lực nghề nghiệp (professional competency): sự phù hợp giữa những thuộc tính tâm

sinh của con người với những yêu cầu do nghề nghiệp đặt ra. mỗi một nghề nghiệp khác nhau sẽ

những yêu cầu cụ thể khác nhau, nhưng tóm lại ng lực nghề nghiệp được cấu thành bởi 3 thành tố:

kiến thức chuyên môn, kỹ năng trách nhiệm, thái độ nh nghề chuyên nghiệp.

Năng lực năng lực nghề nghiệp đều không sẵn được hình thành phát triển liên tục

qua học tập, lao động tích cực thực hành chuyên môn. Năng lực có hai đặc trưng bản: i) Được

Leave a Comment