2023 Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

Mẫu sổ theo dõi xuất nhập lâm sản

Mẫu sổ theo dõi xuất nhập lâm sản

Sổ theo dõi xuất nhập lâm sản là biểu mẫu sổ theo dõi xuất nhập lâm sản. Mẫu sổ nêu rõ các thông tin như lâm sản nhập xuất ra trong kỳ… Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mẫu sổ theo dõi xuất nhập lâm sản.

Mẫu số 11. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

TÊN ĐƠN VỊ LẬP SỔ………….
……………………………………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số sổ: … / Năm lập: …

STHEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN

Lâm sn đầu kỳ (1)

Lâm sản nhập trong kỳ

Lâm sn xuất ra trong kỳ

Lâm sản tn cuối k(2)

Ghi chú

Ngày tháng năm

Tên lâm sn

Shiệu, nhãn đánh du

Đơn vị tính

Khối lượng hoặc trọng lượng

Hồ sơ kèm theo lâm sản nhp

Ngày tháng năm

S bng kê m sn xuất ra

Khối lượng, trng lượng

Hồ sơ xuất lâm sn kèm theo

Ước tính nguyên liệu tiêu hao (nếu có)

Tên thông thường

Tôn khoa hc

Loài nguy cp, quý, hiếm; Mu s CITES

Loài thông thường

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

01

02

Bài Hay  2023 Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm

CHỦ ĐƠN VỊ LẬP SỔ (3)

NGƯỜI GHI S(3)

Ghi chú: (1) Ghi khối lượng, trọng lượng của lâm sản có ở đầu kỳ theo dõi;

(2) Ghi khối lượng, trọng lượng của lâm sản có ở cuối kỳ theo dõi;

(3) Ngày cuối của tháng, của năm: ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng, trong năm và người ghi sổ, chủ đơn vị lập sổ ký xác nhận. Trường hợp theo dõi bằng sổ điện tử thì in trang tổng hợp để ký xác nhận. Chủ lâm sản lưu để theo dõi, quản lý.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *