2023 Tải Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2022-2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2022-2023 là biên bản được sử dụng vào cuối năm học để đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Bài Hay  2023 Cách làm lễ cúng chúng sinh Rằm tháng 7 2022

Leave a Comment