2023 Tải Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2022-2023

2023 Tải Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2022-2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2022-2023 là biên bản được sử dụng vào cuối năm học để đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó. Mời các bạn tham khảo và tải về.
  2023 Tải Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023 (Kèm đáp án)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *