2023 Tải Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

2023 Tải Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Điều lệ Đảng | Điều lệ Đảng 2020 | Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, gồm 12 chương và 48 điều.
  2023 Người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội có được không?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *