2023 Tải Hướng dẫn 03-HD/VPTW về thực hiện chế độ Đảng phí

2023 Tải Hướng dẫn 03-HD/VPTW về thực hiện chế độ Đảng phí

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ngày 06/07/2016, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW. Mời các bạn tham khảo và tải về.
  2023 Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy và học 2019-2020

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *