2023 Tải Luật kế toán số 88/2015/QH13

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật kế toán mới nhất 2022 số 88/2015/QH13 quy định về công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán. Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Bài Hay  2023 Mất giấy khai sinh bản gốc và bản sao có được cấp lại không?

Leave a Comment