2023 Tải Thông tư 07/2016/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 07/2016/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Theo đó, giá hợp đồng sau điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh.
  Cương xin mẹ học nghề để làm gì?

Leave a Comment