2023 Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT – HoaTieu.vn

VnDoc Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO

——-

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập T do Hạnh phúc

—————

Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG NHẬN

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi

tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày

  2023 Lịch chiếu phim Lối về miền hoa - VTV3

11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013

của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5

năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm

2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản chất lượng V trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông ban hành Quy định về kiểm định chất

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

  2023 Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục công

nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể t ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Thông này thay thế các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu

kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học tại Thông số 42/2012/TT-BGDĐT

ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở

giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên thay thế Thông số 59/2012/TT-BGDĐT

  2023 Xây nhà cấp 4 có phải xin phép không 2023?

ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về tiêu

chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt

chuẩn quốc gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu

học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách

nhiệm thi hành Thông này./.

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng Quốc hội;

Ban Tuyên giáo TƯ;

UBVHGDTNTNNĐ của QH;

Cục KTrVBQPPL (Bộ pháp);

B trưởng (để báo cáo);

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Leave a Comment