2023 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

2

,

b) Nhimg ngoai ngit &roc chap nhan trong chuan d’au vao va chuan dau ra;

yeu cau ngoai ngir dau vao va ngoai nga dau ra del von moi ngoai hoc phai clang

met ngon nga.

5.

Chuang trinh dao tao phai bao gem nhimg nei dung bat buec theo quy dinh

caa Be Gido due va Dao tao.

6.

Chuong trinh dao tao throe day va h9c bang tieng ntrac ngoai phai tuan thu

cac quy dinh do Thu tuemg Chinh phi’ ban hanh.

7.

Nhu’ng thay doi, dieu chinh lien quan den chuong trinh dao tao dugc thvc

hien theo quy dinh hien hanh va cong be cho h9c vien trtrac khi dp dyng.

Dieu 3. Hinh thfrc va thoi gian dao tan

1.

Hinh thirc dao tao chinh quy dp dung cho chuong trinh dinh huong nghien

cola va chuong trinh dinh huong ung dung. Hinh thirc dao tao vim lam vita h9c ap

  2023 Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng thai hưởng chế độ thai sản

dung cho chuong trinh dinh huong img dyng. Thai gian to eh& hoat dang giang

day dei vai moi hinh thac dao tao thvc hien theo Quy the dao tao trinh de dai h9c

dm BO Giao due va Dao tao.

2.

Doi veyi moi hinh thac dao tao, co so dao tao cung cap ke hoach hoc tap chuan

toan kh6a cho tang chuong trinh dao tao de dinh huong cho hoc vien. Thai gian dao

tao dugc quy dinh nhu sau:

a)

Thai gian theo ke hoach h9c tap chuan toan kh6a phai pha hop voi thai

gian quy dinh trong Khung co cau thong gido dvc quoc dan, dong thai bao dam

da so hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao;

b)

Thai gian theo ke hoach hoc tap chuan toan khoa dei vai hinh thirc dao tao

vita lam vita h9c dai hon it nhat 20% so vai hinh thac dao tao chinh quy caa ding

  2023 Khi tham gia giao thông hành động nào dưới đây không gây nguy hiểm cho người lái xe và người tham gia giao thông?

chuong trinh dao tao;

c)

Thai gian tai da de hoc vien hoan thanh kh6a hoc dugc quy dinh trong quy

the caa co sa dao tao nhtmg khong vugt qua 02 lan thai gian theo ke hoach h9c tap

chuan toan khoa d6i vai moi hinh thac dao tao.

Dieu 4. Ging nkan ket qua h9c tap va chuyen dai tin chi

s

1. Nguai hoc dugc xem xet ding nhan va chuyen dei tin chi caa met hoc

phan khi da hoc met chuong trinh dao tao thac si khac hoac da tot nghiep met chuong

trinh dao tao chuyen sau dac thu theo quy dinh tai Dieu 14 Nghi dinh se 99/2019/ND-

CP ngay 30 thong 12 nom 2019 dm Chinh phu quy dinh chi ti6t va huong dAn thi

hanh met se dieu cua Luat sfra dei, be sung met se dieu cua Luat Gido dvc dai h9c.

  Kể lại câu chuyện một bạn nhỏ mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé siêu hay

SO tin chi &lac cong nhan va chuyen dei khong \wort qua 30 tin chi.

2. Sinh vien dang h9c chuong trinh dao tao dai h9c (hoac trinh de tuong duong

trey len) c6 hoc tkre tinh theo diem trung binh tich luy xep loai kha trey len va cac dieu

kien klik do co ser dao tao quy dinh c6 the dugc clang 4 hoc tithe met so hoc phan

Leave a Comment