2023 Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT – Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động có hiệu lực ngày 01/03/2011, quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Văn bản hợp nhất Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 26/VBHN-BTC

Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 32/2015/NĐ-CP

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2016 VÀ ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ

________________

Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động
trong cơ sở lao động
____________

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP;

Sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, Liên bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động như sau:

  Báo cáo Ngày hội đọc sách 2023

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở lao động) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác đóng trụ sở tại Việt Nam.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chương 2.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

Điều 4. Tổ chức bộ phận an toàn – vệ sinh lao động

1. Cơ sở lao động phải thành lập bộ phận an toàn – vệ sinh lao động theo quy định tối thiểu sau:

a) Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp dưới 300 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an toàn – vệ sinh lao động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Cơ sở có số lao động trực tiếp từ 300 đến 1.000 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an toàn – vệ sinh lao động làm việc theo chế độ chuyên trách.

c) Cơ sở lao động có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người phải thành lập Phòng hoặc Ban an toàn – vệ sinh lao động hoặc bố trí tối thiểu 2 cán bộ chuyên trách an toàn – vệ sinh lao động;

2. Cán bộ an toàn – vệ sinh lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ thuật môi trường, vệ sinh lao động.

b) Có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở.

  2023 Tải Vịnh Khoa thi Hương đọc hiểu (3 đề)

3. Trường hợp cơ sở lao động không thành lập được bộ phận an toàn – vệ sinh lao động đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ an toàn – vệ sinh lao động quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều 5. Chức năng và nhiệm vụ bộ phận an toàn – vệ sinh lao động

1. Chức năng:

Bộ phận an toàn – vệ sinh lao động có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn – vệ sinh lao động.

2. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao động tiến hành các công việc sau:

– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động;

– Quản lý theo dõi việc đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động;

– Xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động hằng năm và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn – vệ sinh lao động của Nhà nước, của cơ sở lao động trong phạm vi cơ sở lao động;

– Tổ chức huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động;

– Kiểm tra về an toàn – vệ sinh lao động theo định kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Kiểm tra môi trường lao động, an toàn thực phẩm (nếu đơn vị tổ chức bữa ăn công nghiệp); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao động.

b) Đề xuất, tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn – vệ sinh lao động trong phạm vi cơ sở lao động theo quy định tại Điều 17 Thông tư này;

  Bài phát biểu chỉ đạo đại hội đảng bộ xã

c) Đề xuất với người sử dụng lao động biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn – vệ sinh lao động.

Điều 6. Quyền hạn của bộ phận an toàn – vệ sinh lao động

1. Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định việc tạm đình chỉ công việc (trong trường hợp khẩn cấp) khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thi hành các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động về tình trạng này.

2. Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng.

3. Tham gia điều tra, thống kê, báo cáo và quản lý các vụ tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động.

5. Tham gia góp ý về lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động tại các cuộc họp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong việc lập và duyệt các đề án thiết kế, thi công, nghiệm thu, trong việc tổ chức tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị.

6. Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, của các đơn vị cấp dưới hoặc của người lao động.

7. Tham gia ý kiến vào việc thi đua, khen thưởng; tổng hợp, đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong công tác bảo hộ lao động, an toàn – vệ sinh lao động.

Điều 7. Tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở

1. Cơ sở lao động phải bố trí thành lập bộ phận y tế tại cơ sở theo quy định tối thiểu sau:

a) Cơ sở sử dụng số lao động trực tiếp từ 500 đến 1.000 người thì phải có ít nhất 01 nhân viên y tế có trình độ trung học chuyên ngành y.

b) Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người cùng làm việc trên địa bàn thì phải tổ chức trạm y tế hoặc phòng hoặc ban y tế có ít nhất 01 y sĩ hoặc 01 bác sỹ đa khoa;

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment