2023 Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội – Mẫu 1c

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học để làm thủ tục hưởng trợ cấp xã hội được hoatieu.vn cập nhật và gửi đến các bạn tham khảo, nghiên cứu, có thể giúp giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cũng như biết đến những chính sách xã hội của xã hội với những trường hợp đặc biệt trong xã hội.

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con mới nhất

Đơn xin nghỉ thai sản

Mời các bạn tham khảo Mẫu tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học – Mẫu số 1c được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Bài Hay  2023 Đề cương thi viên chức mầm non vòng 2 tỉnh Quảng Ngãi 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

(Áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)
_________________

Phần 1. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):…………………………………………………………………….

Ngày/tháng/năm sinh: ……../……../………………Giới tính:………. Dân tộc:…………….

Giấy CMND số Cấp ngày ……/……./………. Nơi cấp:………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

Hiện đang ở với ai và địa chỉ nơi ở?…………………………………………………………………

3. Có thẻ BHYT không? Không Có

4. Thuộc hộ nghèo không? Không Có

5. Tình trạng hôn nhân? (Ghi rõ: Không có chồng/vợ; có chồng/vợ đã chết hoặc mất tích heo quy định)

…………………………………………………………………………………………………….

6. Số con đang nuôi ………..người. Trong đó dưới 16 tuổi ………..người; từ 16 đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ………..người.

Bài Hay  2023 Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu Luật An ninh mạng Bắc Giang 2022

7. Thông tin về con thứ nhất (Ghi cụ thể họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, tình trạng đi học, chế độ chính sách đang hưởng)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Thông tin con thứ hai trở đi (Khai đầy đủ thông tin như con thứ nhất)

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Thông tin người khai thay

Giấy CMND số:………………………..

Ngày cấp:……………………………….

Nơi cấp:…………………………….

Quan hệ với đối tượng:…………

Địa chỉ:……………………………..

Ngày……. tháng ……. năm 20…

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên – Trường hợp khai thay
phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)

Phần 2. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã/phường/thị trấn:………………………….

đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của……………………………..

Bài Hay  2023 Kết nối đọc viết bài Bình Ngô đại cáo lớp 10 KNTT

và họp ngày ….. tháng …. năm………thống nhất kết luận như sau (Ghi cụ thể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gianthể diện chính sách, chế độ hưởng, thời gian):

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm 20...

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment