2023 Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản 2023 mới cập nhật

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản mới nhất theo Thông tư 40/2021/TT-BTC

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu 01/TTS – Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản đối với hoạt động cho thuê tài sản như: Cho thuê nhà, cho thuê xe… được ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

1. Đối tượng phải làm Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản

Có phải cứ cho thuê tài sản là đều phải nộp thuế không? Căn cứ theo Điều 4 chương II Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế như sau:

Điều 4. Nguyên tắc tính thuế

2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

  • Trường hợp: mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống: Được miễn thuế
  • Trường hợp: mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì phải kê khai và nộp đầy đủ 3 loại thuế:

– Thuế môn bài

– Thuế GTGT

– Thuế thu nhập cá nhân.

⇒ Như vậy, doanh thu từ tiền thuê nhà phải trên 100 triệu đồng/năm thì mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhé! Nếu dưới 100 triệu/năm thì sẽ các bạn sẽ được miễn thuế.

2. Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản theo Thông tư 40/2021/TT-BTC

Mẫu tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản mới nhất hiện nay là mẫu số Mẫu 01/TTS theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Đây là mẫu đang có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Mẫu số: 01/TTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)

_______________

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự □

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuê thay theo pháp luật thuế □

Bài Hay  2023 Mẫu sổ ghi điểm của giáo viên - Sổ ghi điểm của giáo viên

[01] Kỳ tính thuế:…………………………………………

[01a] Năm ……………………………………..

[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày … tháng … năm … đến ngày ngày … tháng … năm …

[01c] Tháng … năm ……………………………………..

[01d] Quý … năm … (Từ tháng …/… đến tháng …/…)

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ: ……………………………………..

[04]Người nộp thuế:…………………………………..

[05] Mã số thuế:…………………………………..

[06] Địa chỉ liên hệ:…………………………………

[07] Điện thoại: [08] Fax:………………………………… [09] Email:…………………………………

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):…………………………………

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam):…………………………………

[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

[12a] Ngày sinh: …………/ ………./ [12b] Quốc tịch:…………………………………

[12c] Số CMND/CCCD:………. [12c.1] Ngày cấp: …………[12c.2] Nơi cấp:…………

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:

[12d] Số hộ chiếu: ………… [12d.1] Ngày cấp: ……. [12d.2] Nơi cấp:…………………….

[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài):………………..

[12đ.1] Ngày cấp:…………………. [12đ.2] Nơi cấp:……………………….

[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài):……………….

[12e.1] Ngày cấp: ……………….[12e.2] Nơi cấp:…………………….

[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác:…………………….

[12f.1] Ngày cấp:………………………[12f.2]Nơi cấp:…………………..

[12g] Nơi đăng ký thường trú:…………………………………….

[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………….

[12g.2] Phường/xã/Thị trấn:…………………………….

[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………….

[12g.4] Tỉnh/Thành phố:…………………………….

[12h] Chỗ ở hiện tại:…………………………….

[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………….

[12h.2] Phường/xã/Thị trấn:…………………………….

[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………….

[12h.4] Tỉnh/Thành phố:…………………………….

[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): ………………..số:……………………….

[12i.1] Ngày cấp: ………….. [12i.2] Cơ quan cấp:…………………………….

[12k] Vốn kinh doanh (đồng):…………………………….

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………….

[14] Mã số thuế

[15] Hợp đồng đại lý thuế: số ….. ngày …/…/…..

[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): …………………

[17] Mã số thuế:

[18] Địa chỉ:……………………………………

[19] Điện thoại: ……………………[20] Fax: ….. [21] Email: ……

[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): ………số ngày… tháng…năm ….

Đơn vị tin: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

[23]

2

Tổng doanh thu tính thuế

[24]

3

Tổng số thuế GTGT phải nộp

[25]

4

Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

[26]

5

Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có)

[27]

6

Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có)

[28]

7

Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28]

[29]

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

3. Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản theo Thông tư 92/2015/TT-BTC là mẫu cũ, Hoatieu chỉ liệt kê trong bài để các bạn tham khảo.Mẫu 01/TTS: Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)

[01] Kỳ tính thuế:……………………………………………….

Năm …

Kỳ thanh toán: từ ngày …/tháng…./năm… đến ngày …/tháng…/năm…

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04]Người nộp thuế:……………………….…………………………………………………………….

[06] Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………..

Bài Hay  2023 Ithông 2016 - Tra cứu mức phạt giao thông qua điện thoại

[07] Điện thoại:……………………….[08] Fax:……….…………. [09] Email:….……………..

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):…………………………………..

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): …………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………..

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………….

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………..ngày……/……./………………………………………………

[21] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số……………ngày……tháng……năm……………………….

[22] Tổ chức nộp thuế thay (nếu có):………………………………………………………..

[24] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

[25] Điện thoại: ………………… [26] Fax: ……………… [27] Email: …………………………………….

I. PHẦN CÁ NHÂN KÊ KHAI NGHĨA VỤ THUẾ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

[28]

2

Tổng doanh thu tính thuế

[29]

3

Tổng số thuế GTGT phải nộp

[30]

4

Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

[31]

5

Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuế

[32]

6

Số thuế TNCN được giảm

[33]

7

Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có)

[34]

8

Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có)

[35]

9

Tổng số thuế TNCN phải nộp [36]=[31]-[33]+[35]

[36]

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

II. PHẦN CƠ QUAN THUẾ GHI THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

Đề nghị Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước [37]…………. ……………………………

trích tài khoản số [38]: …………(trường hợp nộp qua Ngân hàng)……………….

hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN vào KBNN …..(đồng cấp với cơ quan thuế quản lý) ……. ………………………………………………………………………………….

Cơ quan thuế quản lý khoản thu:…………………………………………………….

Tổng số thuế phải nộp NSNN: …………….. đồng. Trong đó:

– Số thuế GTGT (tiểu mục 1701): …………= [30] phần A ………. đồng.

– Số thuế TNCN (tiểu mục 1014): …………= [36] phần A ………. đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:…………

……, ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Cách ghi tờ khai 01/TTS đối với cá nhân cho thuê tài sản

– Chỉ tiêu 01: Chọn kỳ kê khai theo năm hoặc kỳ thanh toán, NNT ghi kỳ kê khai tương ứng

– Chỉ tiêu 02, 03: Loại tờ khai Lần đầu hoặc Bổ sung lần thứ…

Nếu là lần đầu của kỳ kê khai thì chọn tờ khai Lần đầu, nếu đã có tờ khai của kỳ kê khai đó thì chọn Bổ sung lần thứ….

– Chỉ tiêu 04, 05, 06, 07, 10: Ghi thông tin của người nộp thuế là người có tài sản cho thuê

Phần cá nhân kê khai nghĩa vụ thuế:

Chỉ tiêu [28] Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ : là tổng số tiền cá nhân cho thuê tài sản nhận được trong kỳ tính thuế.

Trường hợp kỳ tính thuế theo năm thì chỉ tiêu [28] là tổng số tiền cá nhân cho thuê tài sản nhận được trong năm dương lịch đó.

Trường hợp kỳ tính thuế theo kỳ thanh toán thì chỉ tiêu [28] là tổng số tiền cá nhân cho thuê tài sản nhận được trong kỳ thanh toán đó của các hợp đồng.

Trường hợp NNT sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế thì chỉ tiêu [28] được hỗ trợ xác định tự động từ PL 01-1/BK-TTS. Tại Phụ lục 01-1/BK-TTS doanh thu phát sinh trong một kỳ thanh toán được xác định = [19] x ([18] – [17] + 1). Trường hợp NNT khai nhiều hợp đồng trên 1 tờ khai thì chỉ tiêu [28] là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của các hợp đồng.

Bài Hay  2023 Tải Mẫu đơn xin thôi đóng bảo hiểm xã hội

– Chỉ tiêu [29] Tổng doanh thu tính thuế: là tổng doanh thu tính thuế trong kỳ với điều kiện doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch tương ứng với kỳ tính thuế đó trên 100 triệu đồng.

Trường hợp khai thuế theo kỳ thanh toán thì:

Chỉ tiêu [29] trên TK 01/TTS = chỉ tiêu [21] trên PL 01/BK-TTS của kỳ tính thuế tương ứng.

Trường hợp khai thuế theo năm thì:

Chỉ tiêu [29] trên TK 01/TTS = chỉ tiêu [20] trên PL 01/BK-TTS của kỳ tính thuế tương ứng.

– Chỉ tiêu [30] Tổng số thuế GTGT phải nộp: [30] = [29] x 5%

– Chỉ tiêu [31] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: [31] = [29] x 5%

– Chỉ tiêu [32] Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuế: là tổng doanh thu từ cho thuê tài sản mà tài sản đó ở tại/được sử dụng tại Khu kinh tế thuộc diện được được xét giảm thuế theo quy định của Chính phủ.

– Chỉ tiêu [33] Số thuế TNCN được giảm: [33] = [31] x ([32]/[29]) x 50% hoặc [33] = [32] x 5% x 50%

– Chỉ tiêu [34] Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thoả thuận tại hợp đồng (nếu có): là khoản tiền bên đi thuê trả cho bên cho thuê do vi phạm hợp đồng theo mức thoả thuận tại hợp đồng.

– Chỉ tiêu [35] Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có): [35] = [34] x 5%.

– Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN phải nộp: [36]=[31]-[33]+[35].

Phần B người nộp thuế không kê khai

Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp ký vào tờ khai.

5. Hồ sơ khai thuế cho thuê tài sản bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định hồ sơ như sau:

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế quy định tại tiết a điểm 8.5 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng) theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

– Bản sao Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trên đây là Mẫu 01/TTS: Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản mới nhất hiện nay và cách ghi tờ khai 01/TTS đối với cá nhân cho thuê tài sản. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Biểu mẫu: Thuế – Kế toán – Kiểm toán nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment