2023 Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/LPMB, 01/MBAI 2022

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 80

Kê khai thuế môn bài là công việc diễn ra đầu năm 2022 mà kế toán của các doanh nghiệp phải thực hiện, hãy tải mẫu Tờ khai thuế môn bài mẫu 01/LPMB mới nhất được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

1. Tờ khai lệ phí môn bài mới nhất 2022 mẫu 01/LPMB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm ……..

[02] Lần đầu: ☐ [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ

(Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài

Số tiền lệ phí môn bài phải nộp

Số tiền lệ phí môn bài được miễn

Trường hợp miễn lệ phí môn bài

(Ghi trường hợp được miễn theo quy định)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)-(8)

(8)

(9)

1

Người nộp lệ phí môn bài

2

Địa điểm kinh doanh

(ghi rõ tên)

………

Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…, ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

2. Tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bài Hay  2023 Mật độ quần thể thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện:……………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

[09] Điện thoại:………………… [10] Fax: ………… [11] Email: ……………..

[12] Đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ……………………[16] Tỉnh/Thành phố: ……………………….

[17] Điện thoại: …………… [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………… ngày …………………………………..

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

Bài Hay  2023 Mẫu giấy cử người giám hộ - Giấy cử người giám hộ

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

3. Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK:

Mở phần mềm hỗ trợ kê khai => Gõ mã số thuế -> Ấn “Đồng Ý”

Bước 2: Chọn Tờ khai:

Tờ khai thuế môn bài

= > Kích chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) màn hình hiện ra bảng chọn kỳ tính tính thuế:

Bước 3: Chọn kỳ kê khai lệ phí môn bài:

Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài

(Nếu bạn làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong năm 2020 thì tích vào nút “Cơ sở mới thành lập”

Sau khi chọn xong các bạn ấn “Đồng ý

Màn hình sẽ hiển thị ra tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/MBAI

Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài 2020 trên HTKK

Bước 4: Làm tờ khai lệ phí môn bài (Theo mẫu 01/MBAI)

* Mục 1. Người nộp lệ phí môn bài:

– Cột 2: PM đã tự động lấy thông tin theo tên mà các bạn đã khai ban đầu.

– Cột 4: Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Các bạn nhập số tiền vốn theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

– Cột 5: Mức lệ phí môn bài:

Phần mềm Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ

(1) Các bạn bấm vào nút chọn

(2) Thực hiện chọn mức lệ phí mộn bài
Các chọn như sau:

Tờ khai thuế môn bài mới nhất
Mức lệ phí môn bàiDành cho
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vố đầu tưHộ, Cá nhân kinh doanh có doanh thuChi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Thành Lập 6 tháng
đầu năm
Thành lập 6 tháng cuối nămThành Lập 6 tháng
đầu năm
Thành lập 6 tháng cuối nămThành Lập 6 tháng
đầu năm
Thành lập 6 tháng cuối năm
3.000.000 Trên 10 tỷ
2.000.000 Từ 10 tỷ đồng trở xuống
1.000.000 Từ 10 tỷ đồng trở xuốngTrên 500 triệu đồng/nămThành lập khác địa phương (cấp tỉnh/tp)
1.500.000 Trên 10 tỷ
500.000 Trên 300 triệu đến 500 triệu/nămTrên 500 triệu đồng/nămThành lập khác địa phương (cấp tỉnh/tp)
300.000 Trên 100 triệu đến 300 triệu/năm
250.000 Trên 300 triệu đến 500 triệu/năm
150.000 Trên 100 triệu đến 300 triệu/năm
Bài Hay  2023 Mã bưu điện Hà Nội – Zip/Postal Code các bưu cục TP Hà Nội

– Lưu ý với các bạn rằng:

+ Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm (Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/06/2020) thì phải đóng tiền lệ phí môn bài cả năm

+ Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (Từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 31/12/2020) thì phải đóng tiền lệ phí môn bài nửa năm.

( Ngày tháng căn cứ vào ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (Ghi trên GPĐKKD))

Nếu bạn khai cho doanh nghiệp mới thành lập thì đến đây là xong

Nếu bạn khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong năm thì bỏ qua Mục 1 trên, mà chỉ cần làm mục 2

* Mục 2: Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương:

– Cột “Mã số thuế” Ghi mã số thuế của cơ sở mới thành lập (Nếu khai lệ phí môn bài cho Địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh sẽ không có mã số thuế nên các bạn bỏ trống cột này)

– Cột “Tên đơn vị” Ghi tên của cơ sở mới thành lập trong năm

– Cột (5)- mức thuế môn bài: Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 1.000.000, 500.000 VNĐ

Với:

+ Nếu thành lập 6 tháng đầu năm chọn mức lệ phí môn bài là 1.000.000

+ Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì chọn 500.000

Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

Cách nộp thuế môn bài 2020

Bước 5: Ấn “Ghi”

Bước 6: Kết xuất tờ khai lệ phí môn bài

=> Ấn vào “Kết Xuất”

Bước 7: Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

Bước 8: Nộp tiền lệ phí môn bài:

+ Cách 1: Nộp bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước hoặc tại ngân hàng được ủy nhiệm thu.

+ Cách 2: Nộp thuế điện tử qua mạng (dành cho các công ty đã có tài khoản nộp thuế điện tử)

4. Video hướng dẫn nộp tờ khai thuế Môn bài 2022

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment