2023 Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

2023 Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Đơn xin kinh phí sửa chữa phòng học

Đơn xin cấp kinh phí sửa chữa lớp học

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học. Đây là mẫu sử dụng phố biến trong các trường học nhằm nêu rõ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường và xin kinh phí để sửa chữa những phòng học bị xuống cấp hoặc hỏng hóc.

Nội dung của Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

PHÒNG GD&ĐT………..

TRƯỜNG…………….

Số: /TTr – LTR

“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

….…, ngày….tháng…..năm…..

Kính gửi:

– UBND huyện………..

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện…………

  Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề 2021

Căn cứ công văn số: ……….ngày…..tháng……năm……của chủ tịch UBND huyện …………………….về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm……

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học…….

Nay trường……………….lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường……….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

– 01 dãy …….phòng học: Hệ thống cửa sổ bằng gỗ đã hư hỏng, mục nát; ánh sáng không đảm bảo cho học sinh học tập. Nay xin kinh phí cho thay cửa gỗ bằng cửa khung sắt có kính.

– Dãy nhà văn phòng: hệ thống nền, la phông đã xuống cấp. Nay xin kinh phí để thay thế la phông, lát gạch nền và quét vôi ve.

  Chi tiết thể hiện tình cảm của con voi đối với Đề đốc Lê Trực và người quản tượng

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học………….

Nhà trường xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận

  • Như kg: (xem xét);
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Tờ trình xin kinh phí sửa chữa phòng học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *