Biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp

Biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên

Mẫu biên bản họp tổng kết hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động tự chọn và hoạt động tập thể. Sau khi cho học sinh thực hiện các hoạt động này, giáo viên phải tiến hành lập Biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp để nếu lên các chỉ tiêu: Thời gian, thành phần tham dự, nội dung hoạt động, rút kinh nghiệm………..

Nội dung của biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Thủ tục xin Visa đi Trung Quốc

TRƯỜNG ………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Chủ điểm: ……………………………………………………………………………Tuần ……

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GVCN

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

V. PHẦN PHÂN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TIẾT NGLL TIẾP THEO.

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm

Thư ký GVCN

Mẫu biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp

Mẫu biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment