Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 26/8/2019, Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” chính thức bắt đầu trên hệ thống thông tin điện tử VCnet tại địa chỉ vcnet.vn. Sau đây hoatieu.vn xin chia sẻ câu hỏi câu hỏi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Câu hỏi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án câu hỏi tuần 18 (tuần cuối)

Câu 1: Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu những nhận định nào sau đây?

A. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình…

B. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển

C. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi….

D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng

Đáp án: A,B,C,D

Câu 2: Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ?

A. 21 biểu hiện

B. 24 biểu hiện

C. 27 biểu hiện

D. 30 biểu hiện

Câu 3: Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện mấy nội dung?

A. 08 nội dung

B. 07 nội dung

C. 06 nội dung

D. 05 nội dung

Câu 4: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”.

Câu nói trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2016

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII

C. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016

D. Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2016

Câu 5: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” nêu rõ bao nhiêu hành vi chạy chức, chạy quyền?

A. 3 hành vi chạy chức, chạy quyền

B. 4 hành vi chạy chức, chạy quyền

C. 5 hành vi chạy chức, chạy quyền

D. 6 hành vi chạy chức, chạy quyền

Câu 6: Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” giai đoạn đến năm 2021 đặt ra mục tiêu cụ thể nào?

A. Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập…

B. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…

C. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập…

D. Giảm 30% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015…

Đáp án: A,B,C

Câu 7: Bạn cho biết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 đã quy định thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp cơ sở?

A. Tháng 4/2020

B. Tháng 6/2020

C. Tháng 9/2020

D. Tháng 5/2021

Câu 8: “Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước…” được nêu rõ trong Quy định nào của Bộ Chính trị?

A. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 15/11/2017

B. Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017

C. Quy định số 103 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017

D. Quy định số 104 QĐ/TW, ngày 15/11/2017

Câu 9: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Bạn cho biết, quan điểm trên được nêu trong Nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

B. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

C. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

D. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Câu 10: “Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta mười lần to đẹp hơn và “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.” Bạn cho biết đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn tại sự kiện nào?

A. Diễn văn tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019

B. Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, năm 2019

C. Diễn văn Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII, năm 2019

D. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm 2016

—————————————————————-

Đáp án câu hỏi tuần 17

Câu 1: Đặc trưng đầu tiên của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) là gì?

A. Do nhân dân làm chủ

B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

C. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

D. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân

Câu 2: “Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình. Kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế – xã hội trong mọi tình huống. Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo”. Nội dung trên được Đảng ta chỉ rõ trong văn kiện nào?

A. Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng

B. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng

C. Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng

D. Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng

Câu 3:“…Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bạn cho biết mục tiêu này được thể hiện trong Nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

B. Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 14/5/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI)

C. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

D. Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12/1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Câu 4: Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016) đã đề ra những mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

B. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

C. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

D. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới

Đáp án:A,B,C,D

Câu 5: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đưa ra những giải pháp nào để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí?

A. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

B. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội; hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí

C. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

D. Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đáp án: A,B,C,D

Câu 6: Bạn cho biết phương châm đối ngoại của Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu ra là gì?

A. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại

B. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

C. Là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

D. Độc lập về chính trị nhân nhượng về kinh tế

Đáp án: A,B,C

Câu 7: Bạn cho biết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta đã ban hành những chuyên đề nào sau đây?

A. Về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

B. Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

C. Về trung thực, trách nhiệm, dân chủ, nêu gương; phong cách quần chúng; gắn bó với Nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

D. Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đáp án: A,B,D

Câu 8: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…”. Bạn cho biết, quan điểm trên được đưa ra tại Nghị quyết số bao nhiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?

A. Nghị quyết số 03/NQ-TW ngày 14/10/2016

B. Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016

C.Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016

D. Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 31/12/2016

Câu 9: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xác định những mục tiêu cụ thể nào?

A. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân

B. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp

C. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60 – 65%

D. Bình quân giai đoạn 2016 – 2025, năng suất lao động tăng khoảng 4 – 5%/năm

Đáp án: A,B,C,D

Câu 10: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện những biểu hiện suy thoái nào của cán bộ, đảng viên?

A. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

B. Biển hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

C. Biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

D. A, B, C

—————————————————————-

Đáp án câu hỏi tuần 16

Câu 1. Bạn cho biết những thành tựu của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX được tổng kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là gì?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

B. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

C. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội

D. Thắng lợi của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Đáp án: A,B,C

Câu 2. Nói về bản lĩnh, phẩm chất của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của người cán bộ là không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đâu, thời gian nào?

A. Bài nói tại Lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức, ngày 07/8/1953

B. Bài nói chuyện tại Trường chính trị trung cấp quân đội, ngày 25/10/1951

C. Bài nói tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952

D. Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn các cơ quan Khu I, này 25/8/1953

Câu 3. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi là sự kiện chính trị có tầm quan trọng đặc biệt và có ảnh hưởng sâu sắc được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hưởng ứng thực hiện. Bạn cho biết đây là tên gọi của Chỉ thị số bao nhiêu do Bộ Chính trị (khóa X) ban hành?

A. Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 12/02/2001

B. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003

C. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006

D. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006

Câu 4. Từ thực tiễn 20 năm đổi mới của đất nước (1986-2006), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu lên một số bài học lớn nào sau đây?

A. Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp

B. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới

  2023 Quy định về các khoản chi phí được thu trong nhà trường

C. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới

D. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

Đáp án: A,B,C,D

Câu 5. Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam tăng trưởng rõ rệt: Quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng gấp 3 lần, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 5 lần, tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa trung bình giai đoạn 2007-2016 đạt 8,5%… Bạn cho biết, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO vào thời gian nào?

A. 10/01/1995

B. 11/01/2007

C. 07/11/2007

D. 26/10/2006

Câu 6. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân là kết quả đổi mới tư duy của Đảng ta đối với các thành phần kinh tế. Thực tiễn đã chứng minh đó là một chủ trương phù hợp với thực tế của đất nước và thế giới. Bạn cho biết văn kiện nào của Đảng quy định về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân?

A. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 20/8/2004

B. Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 03/3/2004

C. Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011

D. Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006

Câu 7. Với thu nhập trung bình tính theo đầu người đạt 1.168 USD, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình vào năm nào?

A. Năm 2008

B. Năm 2009

C. Năm 2010

D. Năm 2011

Câu 8. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra những mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7 – 8%/năm

B. GDP bình quân đầu người khoảng 3.000 USD vào năm 2020

C. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP

D. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%

Đáp án: A,B,C,D

—————————————————–

Đáp án câu hỏi tuần 15

Câu 1: Mục tiêu tổng quát: “ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế – xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng khoảng gấp đôi so với năm 1990”, được xác định trong văn kiện nào của Đảng ta?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI

B. Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ VII

C. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Câu 2: Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VII

C. Đại hội lần thứ VIII

D. Đại hội lần thứ IX

Câu 3: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu lên những thành tựu nổi bật nào của đất nước sau 10 năm Đổi mới?

A. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc…

B. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập…

C. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn…

D. Nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành…

Đáp án: A,B,C,D

Câu 4: Đại hội nào của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (07/1996)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (04/2001)

Câu 5: Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra những định hướng nào về Văn hóa?

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội

C. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước

D. Củng cố, tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở

Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 1996 – 2000 đã đề ra mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9 – 10%

B. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8 – 10%

C. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 – 10%

D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6 – 10%

Câu 7: Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bạn cho biết Nghị quyết trên được ban hành năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1986

C. Năm 1987

D. Năm 1989

Câu 8: Cánh đồng hoang là một bộ phim nói về đề tài Chiến tranh Việt Nam đạt nhiều Giải thưởng: Bông sen vàng – Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải nam diễn viên – Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải quay phim – Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải đặc biệt – Liên Đoàn báo chí Điện ảnh Quốc tế (1980); Huy chương vàng – Liên hoan phim Quốc tế Moskva, 1981… Bạn hãy cho biết, ai là đạo diễn của bộ phim?

A. Lâm Tới

B. Thúy An

C. Nguyễn Hồng Sến

D. Hồng Bắc

———————————————–

Đáp án câu hỏi tuần 14

Câu 1: Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nhấn mạnh: “Kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”. Bạn hãy cho biết, nội dung trên được nêu trong nhiệm vụ nào sau đây?

A. Thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa…

B. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế…

C. Giải quyết cho được những vấn đề cấp bách về phân phối, lưu thông…

D. Nâng cao hiệu lực chỉ đạo và điều hành…

Câu 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã xác định mục tiêu tổng quát: “… Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường. Mục tiêu của chặng đường đầu là: thông qua đổi mới toàn diện, xã hội đạt tới trạng thái ổn định vững chắc, tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau”.

Bạn cho biết, nội dung trên được thông qua tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (từ 27 đến 31/3/1982)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (từ 5 đến 8/12/1986)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (từ 24 đến 27/6/1991)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (từ 28/6 đến 1/7/1996)

Câu 3: Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, vấn đề ruộng đất rất được quan tâm. Bạn hãy cho biết, sau khi thảo luận, có 97% số đại biểu tham dự Đại hội VII đã nhất trí ghi vào văn kiện Đảng nội dung nào sau đây?

A. Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ

B. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu

C. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu nhà nước, giao cho nông dân quyền sử dụng lâu dài

D. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu toàn dân, giao cho nông dân quyền sử dụng lâu dài

Câu 4: Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20-25/01/1994) đã xác định những nguy cơ nào mà chúng ta có thể gặp phải trước mắt?

A. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế

B. Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa

C. Nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội

D. Âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Đáp án: A,B,C,D

Câu 5: Bạn cho biết, trong tác phẩm nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào”?

A. Sửa đổi lối làm việc

B. Cần kiệm liêm chính

C. Đạo đức cách mạng

D. Đời sống mới

Câu 6: Nghị quyết “Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” do Bộ Chính trị khóa VI ban hành có những nội dung mang tính đột phá, tạo bước phát triển mới rất quan trọng cho nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đổi mới.

Bạn hãy cho biết, đó là Nghị quyết số bao nhiêu, ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 20/6/1988

B. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 5/4/1988

C. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 2/5/1988

D. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 15/7/1988

Câu 7: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991 được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII đã xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội” như thế nào?

A. Do nhân dân lao động làm chủ

B. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu

C. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

D. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động…

Đáp án: A,B,C,D

Câu 8:”Bao giờ cho đến tháng Mười” là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam sau chiến tranh của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Cùng với việc được kênh truyền hình CNN bầu chọn là một trong mười tám phim châu Á hay nhất mọi thời đại, phim còn nhận được những giải thưởng quốc tế nào?

A. Giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii năm 1985

B. Bằng khen của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình, tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1985

C. Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 1989

D. A, B, C

——————————————————————-

Đáp án câu hỏi tuần 13

Câu 1. Bạn cho biết ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

A. Chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

B. Chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới.

C. Đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

D. Mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại đem lại lòng tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đáp án: A,B,C,D

Câu 2. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta đã để lại những bài học quý giá trong lịch sử giữ nước. Đó là những bài học nào?

A. Toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ, đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng nhằm mục tiêu chủ yếu là giải phóng miền Nam.

B. Chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tạo ra sức mạnh tổng hợp của chiến tranh.Lựa chọn phương thức chiến tranh thích hợp.

C. Ba tầng mặt trận thống nhất chống Mỹ: ở trong nước, giữa ba nước Đông Dương và trên thế giới.

D. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh.

Đáp án: A,B,C,D

Câu 3. Nghị quyết nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước: “Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”?

A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 29/9/1975.

B. Nghị quyết của Bộ Chính trị về những công tác trước mắt ở miền Nam, 15/7/1976.

C. Nghị quyết của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh Trung ương, 27/8/1976.

D. Nghị quyết của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo nông, lâm nghiệp, 7/10/1976.

Câu 4. Nói về tác dụng của đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng so sánh:

“Dao có mài, mới sắc.

Vàng có thui, mới trong.

Nước có lọc, mới sạch.

Người có tự phê bình, mới tiến bộ.Đảng cũng thế”.

Câu nói đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

A. Phê bình

B. Tự phê bình

C. Di chúc

D. Dân vận

Câu 5. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất với tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%, biểu thị ý chí của toàn dân ta xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội diễn ra thời gian nào?

A. 06/01/1946

B. 06/4/1975

C. 25/4/1976

D. 19/4/1987

Câu 6: Do yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm đời sống và nâng cao hiệu quả kinh tế, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV đã ban hành Chỉ thị “Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp”.Bạn hãy cho biết, đó là Chỉ thị số bao nhiêu, ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Chỉ thị số 99-CT/TW, ngày 13/01/1981

B. Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981

C. Chỉ thị số 101-CT/TW, ngày 13/01/1981

D. Chỉ thị số 102-CT/TW, ngày 13/01/1981

Câu 7.Nhằm mục tiêu đảm bảo nhu cầu lương thực, hàng thiết yếu của xã hội, tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, Đảng ta đã đề ra ba chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 3 chương trình mục tiêu này được đề ra tại Đại hội khóa mấy của Đảng?

A. Đại hội IV

B. Đại hội V

C. Đại hội VI

D. Đại hội VII

Câu 8.“Hồ Chí Minh – chân dung một con người” là tựa đề bộ phim tài liệu nói về những chặng đường lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Bạn cho biết, ai là đạo diễn bộ phim?

A. Bùi Đình Hạc và Lê Mạnh Thích

B. Bùi Đình Hạc và Hải Ninh

C. Hải Ninh và Trần Đắc

D. Nguyễn Hồng Sến và Đặng Nhật Minh

—————————————————————

Đáp án câu hỏi tuần 12

Câu 1: Cách đây 70 năm, ngày 15/10/1949, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120. Khi nói về bản chất của Nhà nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc tới những câu nào sau đây?

  2023 Em hãy tìm thông tin và sưu tầm hình ảnh về những địa điểm có nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên thế giới?

A. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

B. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

C. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra

D. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân

Câu 2: Khi bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Kết luận Hội nghị Bộ Chính trị đợt 2 khóa III nêu rõ: “Căn cứ vào sự đánh giá trong cả hai lần họp, chúng ta thấy chính xác hơn thời cơ lịch sử và khả năng thực tế để quyết chiến những trận cuối cùng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn”. Bạn cho biết, Kết luận trên ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. 07/01/1974

B. 01/7/1974

C. 07/01/1973

D. 07/01/1975

Câu 3: “Cách mạng nước ta đang phát triển với nhịp độ “một ngày bằng hai mươi năm”. Do vậy, Bộ Chính trị quyết định: Chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc tháng 4 năm nay, không để chậm. Phải hành động “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”…

Nội dung quyết định trên được ghi trong văn bản nào, ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 15/01/1975

B. Điện của Bộ Chính trị, ngày 01/4/1975

C. Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 8/02/1975

D. Điện của Bộ Chính trị, ngày 9/4/1975

Câu 4: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta ở miền Nam diễn ra gần hai tháng với 3 chiến dịch lớn gồm: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch nào sau đây?

A. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng

B. Chiến dịch đường 9 – Khe Sanh

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ

D. Chiến dịch biên giới

Câu 5: Chiến dịch Tây Nguyên với trận then chốt mở màn tiến công Buôn Ma Thuột, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, chiếm thị xã Buôn Ma Thuột, giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Bạn hãy cho biết, chiến dịch này diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ 04/01 đến 03/4/1975

B. Từ 04/02 đến 03/4/1975

C. Từ 04/3 đến 24/3/1975

D. Từ 04/4 đến 13/4/1975

Câu 6: Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 26/01 đến 30/01/1975

B. Từ ngày 26/3 đến 30/3/1975

C. Từ ngày 26/4 đến 30/4/1975

D. Từ ngày 26/5 đến 30/5/1975

Câu 7: Những nhận định nào dưới đây về chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được ghi trong Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng năm 1976?

A. Kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám

B. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta

C. Làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta

Câu 8: Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối là niềm vui hân hoan của toàn thể dân tộc Việt Nam và cũng là niềm cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sỹ. Những ca từ sau đây nằm trong bài hát nào, do nhạc sỹ nào sáng tác?

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.

Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,

Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công”

A. Đất nước trọn niềm vui – Nhạc sỹ Hoàng Hà

B. Tiến về Sài Gòn – Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước

C. Cô gái Sài Gòn đi tải đạn – Nhạc sỹ Lưu Nhất Vũ

D. Như có Bác trong ngày vui đại thắng- Nhạc sỹ Phạm Tuyên

—————————————————

Đáp án câu hỏi tuần 11

Câu 1: Tháng 5/1971, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định mở Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và đã giành thắng lợi to lớn, làm chuyển biến căn bản cục diện chiến tranh. Bạn cho biết ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược đó là gì?

A. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã giành thắng lợi to lớn, làm chuyển biến căn bản cục diện chiến tranh.

B. Bộ đội chủ lực ta trở về miền Nam đứng vững trên những địa bàn quan trọng, bộ đội địa phương và dân quân du kích phát triển.

C. Thắng lợi của cuộc tiến công đã góp phần quyết định buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari rút hết quân ra khỏi miền Nam nước ta.

D. Cả A,B,C

Câu 2: Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã ghi dấu ấn vẻ vang trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Ban hãy cho biết, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra trong thời gian bao lâu?

A. 51 ngày đêm

B. 61 ngày đêm

C. 71 ngày đêm

D. 81 ngày đêm

Câu 3: “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là trận thắng quyết định của ta buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân và ký kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Bạn hãy cho biết trận “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra trong thời gian bao lâu?

A. 10 ngày đêm.

B. 11 ngày đêm.

C. 12 ngày đêm.

D. 14 ngày đêm.

Câu 4: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973 tại Thủ đô Pari (Pháp) là sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Bạn cho biết ý nghĩa của Hiệp định Pari là gì?

A. Buộc Mỹ phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; chấm dứt mọi sự dính líu quân sự, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.

B. Đây là tiền đề cơ bản cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam hơn hai năm sau.

C. Đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

D. Cả A,B,C

Câu 5: “Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm”. Bạn cho biết, Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã thực hiện nhiệm vụ nêu trên?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (5-10/9/1960).

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (14-20/12/1976).

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (27-31/3/1982).

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (5-8/12/1986).

Câu 6: Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta (1960-1985) là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, trong đó mấu chốt là ưu tiên phát triển ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp nặng, dịch vụ.

B. Công nghiệp nhẹ, nông nghiệp.

C. Công nghiệp nặng.

D. Công – nông nghiệp, dịch vụ.

Câu 7 : “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong…”. Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào, của ai và ra đời vào thời gian nào?

A. Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh, 12/1958.

B. Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh, 10/1947.

C. Bàn về cách mạng Việt Nam, Trường Chinh, 3/1965.

D. Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh, 1/1927.

Câu 8: Bạn hãy cho biết những lời sau đây trong bài hát nào, do ai sáng tác và ra đời vào thời điểm nào?

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!

Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây

Sài Gòn ơi!

Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng”.

A. “Đất nước trọn niềm vui”, nhạc sĩ Hoàng Hà, ra đời vào đêm 26/4/1975

B. “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, nhạc sĩ Phạm Tuyên, ra đời đêm 28/4/1975

C. “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”, nhạc sĩ Xuân Hồng, ra đời đêm 25/4/1975.

D. “Tiến về Sài Gòn”, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, ra đời đêm 22/4/1975.

———————————————————-

Đáp án câu hỏi tuần 10

Câu 1. “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động để tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng kỹ thuật là then chốt – là nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta”. Bạn cho biết nhận định trên tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ mấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III?

A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, 7/1961.

B. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, 12/1964.

C. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, 12/1967.

D. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, 3/1971.

Câu 2. Bạn cho biết ý nghĩa thời đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

A. Ta giáng một đòn rất nặng vào chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ.

B. Hạ uy thế của tên sen đầm quốc tế, góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ trên toàn thế giới.

C. Là thắng lợi của phe xã hội chủ nghĩa và của loài người tiến bộ. Địa vị và uy tín của nhân dân Việt Nam trên thế giới được nâng cao hơn bao giờ hết.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Câu nói đó của Người được nói trong sự kiện và thời gian nào?

A. Phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa III, 20/5/1968.

B. Lời kêu gọi nhân ngày 20 tháng 7, 20/7/1968.

C. Thư khen quân và dân Vĩnh Linh, 10/8/1968.

D. Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, 3/11/1968.

Câu 4. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận,…” . Tiếp theo đoạn văn trên là đoạn văn nào sau đây?

A. “Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

B. “Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

C. “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

D. “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”.

Câu 5. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Câu nói trên trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 3/9/1969.

B. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969.

C. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Chỉ thị số 172-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức Lễ quốc tang Hồ Chủ tịch, ngày 4/9/1969.

Câu 6. Lần đầu tiên Đảng ta ra Chỉ thị mở đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với mục đích tăng thêm lòng tự hào, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm vươn lên tiếp tục sự nghiệp cách mạng, thực hiện bằng được Di chúc của Người. Bạn cho biết, Chỉ thị này được ban hành năm nào?

A. Năm 1969.

B. Năm 2006.

C. Năm 2011

D. Năm 2016.

Câu 7. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, khi viết về Tư cách và đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng không che giấu những … của mình, không sợ … Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự…, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên”. Hãy chọn phương án đúng để điền vào ba chỗ trống (…)?

A. Khuyết điểm, phê bình, sửa chữa.

B. Hạn chế, chỉ trích, khắc phục.

C. Sai lầm, phê bình, thay đổi.

D. Sai lầm, chỉ trích, sửa chữa.

Câu 8. Bà Nguyễn Thị Út (Út Tịch) được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng Ba, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đã được lấy làm nguyên mẫu trong một bộ phim. Bạn cho biết, đó là bộ phim nào, do ai làm đạo diễn?

A. Mẹ vắng nhà, đạo diễn Nguyễn Khánh Dư.

B. Người con gái đất đỏ, đạo diễn Lê Dân.

C. Hòn đất, đạo diễn Hồng Sến.

D. Đừng đốt, đạo diễn Đặng Nhật Minh.

————————————————–

CÂU HỎI DỰ THI TUẦN 9:

Câu 1. Để tạo sức mạnh tổng lực chống lại chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ, Bác Hồ đã kêu gọi: “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”. Câu nói trên được Bác nói tại sự kiện gì, thời gian nào?

A. Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi, 19/3/1964.

B. Hội nghị Chính trị đặc biệt, 27/3/1964.

C. Đại hội Liên hoan phụ nữ “Năm tốt”, 30/4/1964.

D. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn UPI, 9/8/1964.

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại sự kiện nào, thời gian nào?

A. Tuyên ngôn độc lập, 2/9/1945.

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 19/12/1946.

C. Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, 17/7/1966.

D. Di chúc, 10/5/1969.

Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo đánh bại các chiến lược chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954-1975): 1. Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”; 2. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”; 3. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Hãy sắp xếp các sự kiện sau cho đúng với trình tự thời gian?

A. 2, 1, 3.

B. 3, 2, 1.

C. 2, 3, 1.

D. 1, 2, 3.

Câu 4. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968?

A. Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (1965).

B. Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (1965).

C. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (1967).

D. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (1968).

Câu 5. Bạn cho biết, chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã đạt được những kết quả chủ yếu nào?

A. Buộc Tổng thống Giônxơn phải tuyên bố chấm dứt hoàn toàn việc ném bom, bắn phá và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  2023 Thang bảng lương ngành tòa án

B. Buộc Mỹ chấp nhận họp Hội nghị Pari để giải quyết chiến tranh Việt Nam và thừa nhận đại diện chính thức của Mặt trân dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hội nghị.

C. Làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta, khởi đầu quá trình đi xuống trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 6. Ngày 6/6/1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân triệu tập tại khu rừng Tà Nốt – Tà Đạt (Tân Biên, Tây Ninh), Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 7 Bộ trưởng. Bạn hãy cho biết, ai giữ chức Chủ tịch Chính phủ?

A. Phùng Văn Cung.

B. Huỳnh Tấn Phát.

C. Nguyễn Văn Kiết.

D. Nguyễn Đóa.

Câu 7. Bạn hãy cho biết, những câu thơ chúc Tết dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào năm nào?

“Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.

Bắc- Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

A. Năm 1961.

B. Năm 1967.

C. Năm 1968.

D. Năm 1969.

Câu 8. Bộ phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” của điện ảnh Việt Nam đã giành được giải đặc biệt của Hội đồng Hòa bình thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Mátxcơva năm 1973. Bạn cho biết ai là đạo diễn bộ phim trên?

A. Đạo diễn Trần Đắc.

B. Đạo diễn Nguyễn Hồng Sến.

C. Đạo diễn Hải Ninh.

D. Đạo diễn Đặng Nhật Minh.

——————————————————–

Câu hỏi và đáp án tuần 8

Câu 1. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (1/1959) đã xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là gì?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân.

B. Tiến hành con đường bạo động vũ trang.

C. Tiến hành khởi nghĩa từng phần.

D. Thực hiện đấu tranh chính trị.

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng, đề cao vai trò của Nhân dân. Người nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân”. Câu nói đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ở đâu?

A. Thành lập Mặt trận Việt Minh.

B. Đọc Tuyên ngôn độc lập.

C. Lễ mừng Liên hiệp quốc gia.

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, tháng 1/1959 chỉ rõ: “Lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của…, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”. Dấu “…” trong lời khẳng định trên là gì?

A. Phong kiến và thực dân.

B. Thực dân và tay sai.

C. Đế quốc và phong kiến.

D. Đế quốc và bù nhìn.

Câu 4. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ mấy (khóa II) của Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên, đã xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam năm 1960?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 – Khóa II (3/1957).

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 – Khóa II (12/1957).

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 – Khóa II (11/1958).

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 – Khóa II (1/1959).

Câu 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc mấy câu thơ sau đây tại sự kiện nào? Ngày, tháng, năm nào?

“Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Ðảng ta là đạo đức, là văn minh,

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

Công ơn Ðảng thật là to,

Ba mươi năm lịch sử Ðảng là cả một pho lịch sử bằng vàng…”.

A. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1960).

B. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (5/1/1960).

C. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (2/3/1960).

D. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (2/9/1960).

Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng diễn ra ở đâu?

A. Tại Hải Phòng

B. Tại Việt Bắc

C. Tại Tuyên Quang

D. Tại Hà Nội

Câu 7. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã đề ra mấy nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân miền Nam, các lực lượng yêu nước và kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A. 10/12/1960, tại Bến Tre.

B. 12/02/1960, tại Long An.

C. 20/12/1961, tại Vĩnh Long.

D. 20/12/1960, tại Tây Ninh.

——————————————————–

Câu hỏi và đáp án Tuần 7

Câu 1. Với ý đồ xây dựng và biến nơi này thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm thu binh và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, thực dân Pháp đã cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Bạn cho biết, quân Pháp bắt đầu nhảy dù xuống cứ điểm Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20/11/1953.

B. Ngày 22/11/1953.

C. Ngày 10/12/1953.

D. Ngày 13/3/1954.

Câu 2. Bạn hãy cho biết Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25/11/1953.

B. Ngày 01/12/1953.

C. Ngày 4/12/1953.

D. Ngày 6/12/1953.

Câu 3. Chiến dịch Điện Biên Phủ – đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam đã giành được chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bạn cho biết Chiến dịch đã diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ 6/12/1953 đến 25/1/1954.

B. Từ 25/11/1953 đến 15/3/1954.

C. Từ 15/3/1953 đến 21/7/1954.

D. Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954.

Câu 4: Bạn hãy cho biết bài hát “Giải phóng Điện Biên” do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Nguyễn Văn Thương.

B. Hoàng Vân.

C. Đỗ Nhuận.

D. Nguyễn Đình Thi.

Câu 5: Đối với cách mạng Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn, đó là gì?

A. Đây là chiến dịch có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp; góp phần quyết định làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ; cổ vũ phong trào chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ báo hiệu sự tan rã của các thuộc địa và sự cáo chung của nền cộng hoà.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 6. Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

A. Từ 15/8/1954 – 27/9/1954, tại Paris.

B. Từ 8/5/1954 – 21/7/1954, tại Giơnevơ.

C. Từ 17/7/1954 – 2/8/1954, tại Postdam.

D. Từ 5/5/1954 – 10/10/1954, tại New York.

Câu 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam kéo dài bao nhiêu năm?

A. 7 năm.

B. 8 năm.

C. 9 năm.

D. 10 năm.

Câu 8: Chiến thắng Điện Biên Phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”. Bạn cho biết nhận định trên là của tác giả nào?

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Phạm Văn Đồng

—————————————–

Đáp án câu hỏi Tuần 6 (1-7 tháng 10)

Câu hỏi 1: Đêm 13/8/1945

Câu hỏi 2: Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Câu hỏi 3: Tuyên ngôn Độc lập

Câu hỏi 4: Cả A, B, C

Câu hỏi 5: Nhạc sĩ Văn Cao, năm 1944

Câu hỏi 6: 9/11/1946

Câu hỏi 7: Tháng 2/1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Câu hỏi 8:19/9/1954

——————————————————-

Câu hỏi dự thi tuần 4 (bắt đầu từ 10h 16/9/2019 đến 9h ngày 23/9/2019):

Câu 1. Bí thư chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập vào tháng 3/1929 tại Hà Nội là ai?

A. Ngô Gia Tự

B. Nguyễn Đức Cảnh

C. Trịnh Đình Cửu

D. Trần Văn Cung

Câu 2. “Nhật ký trong tù” là tập thơ chữ Hán gồm 133 bài theo thể Đường luật do Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Tác phẩm giúp chúng ta hình dung được thế giới tâm hồn nhiều cung bậc của Người, thấy được tầm vóc trí tuệ của một chân dung vĩ đại, với khát vọng cao đẹp nhất là “Độc lập cho dân tộc và Tự do cho con người”. Bạn hãy cho biết, tác phẩm “Nhật ký trong tù” ra đời vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Từ tháng 11/1924 đến tháng 5/1927 tại Vân Nam – Trung Quốc

B. Từ tháng 11/1924 đến tháng 5/1927 tại Quảng Đông – Trung Quốc

C. Từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943, tại Quảng Tây – Trung Quốc

D. Từ tháng 8/1924 đến tháng 9/1927, tại Cao Bằng – Việt Nam

Câu 3. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi … và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Trong dấu “…” là gì?

A. Đảng viên

B. Tổ chức đảng

C. Chi bộ

D. Nhân dân

Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào, ở đâu?

A. Đêm ngày 12/12/1946 tại Hà Nội

B. Đêm ngày 19/12/1946 tại Vạn Phúc – Hà Đông

C. Ngày 19/12/1947 tại Việt Bắc

D. Ngày 28/2/1946 tại Cao Bằng

Câu 5. Đoạn thơ chúc Tết của Bác Hồ dưới đây được viết vào năm nào?

“… Chúc toàn quốc ta trong năm này

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!

Năm này là năm Tết vẻ vang,

Cách mệnh thành công khắp thế giới”

A. Thơ chúc tết năm Nhâm Ngọ 1942

B. Thơ chúc Tết năm Bính Tuất 1946

C. Thơ chúc Tết năm Tân Mão 1951

D. Thơ chúc Tết năm Mậu Thân 1968

Câu 6. Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?

A. 27/3/1946

B. 23/7/1946

C. 27/3/1948

D. 23/7/1948

——————————————————–

Đáp án câu hỏi tuần 3:

Câu hỏi 1: V.I. Lênin.

Câu hỏi 2: Di chúc.

Câu hỏi 3: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Câu hỏi 4: Mặt trận Việt Minh.

Câu hỏi 5: Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu hỏi 6: 15 ngày.

Câu hỏi tuần 2 (2-9 đến 8-9)

Câu 1. Trong cả cuộc đời lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ luôn quan tâm đến báo chí. Tờ báo được Bác Hồ sáng lập và được coi là mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam là tờ báo nào? Được thành lập năm nào?

A. Báo Dân chúng (1938).

B. Báo Thanh niên (1925)

C. Báo Nhân dân (1951).

Câu 2. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập thời gian nào? ở đâu?

A. Cuối tháng 3/1929 tại Số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội)

B. Cuối tháng 5/1929 tại Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Cuối tháng 6/1929 tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội).

Câu 3. Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu, thời gian nào?

A. Tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07-02-1930

B. Tại Pắc Bó, Cao Bằng, từ ngày 01 đến 03-02-1930.

C. Tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 01 đến 03-02-1930.

Câu 4. Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng được thảo luận và thông qua ở đâu?

A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 06/01 đến 07/02/1930)

B. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 14- 30/10/1930).

C. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 27 – 31/3/1935).

Câu 5. “Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin/Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc”. Đây là những câu từ trong bài hát nào, do ai sáng tác, sáng tác vào năm nào?

A. Đảng cho ta mùa xuân, nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác năm 1960.

B. Đảng là cuộc sống của tôi, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác năm 1976.

C. Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác năm 1951.

————————————————————

Câu hỏi tuần 1 (26-8 đến 30-8)

Câu 1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào, ở đâu?

A. Ngày 19/5/1911, ở Hà Nội.

B. Ngày 05/6/1911, ở Bến Nhà Rồng (Sài Gòn)

C. Ngày 28/01/1941, ở Cao Bằng.

Câu 2. Tổ chức nào được gọi là Quốc tế Cộng sản?

A. Quốc tế thứ nhất (1864 – 1976) do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập.

B. Quốc tế thứ hai (1889 – 1895) do Ph.Ăngghen sáng lập.

C. Quốc tế thứ ba (1919 – 1943) do V.I Lênin sáng lập

Câu 3. Bác Hồ đọc Luận cương Lênin vào thời gian nào, ở đâu?

A.Năm 1920, tại Pháp

B. Năm 1924, tại Liên Xô.

C. Năm 1921, tại Hà Nội.

Câu 4. Tác phẩm «Bản án chế độ thực dân Pháp» của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào, ở đâu?

A. Năm 1925 ở Trung Quốc.

B. Năm 1925 ở Liên Xô.

C. Năm 1925 ở Pháp.

Câu 5. Đồng chí Trần Phú hoàn chỉnh Luận cương Chính trị của Đảng ở đâu?

A. Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội.

B. Ngôi nhà số 312 phố Khâm Thiên – Hà Nội.

C. Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm – Hà Nội.

Câu 6: Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng cả 5 câu hỏi trên?

2. Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án Tuần 2 (2-9 đến 8-9)B

Đáp án Tuần 1 (26-8 đến 30-8)

3. Cơ cấu giải thưởng

Cuộc thi sẽ được tiến hành trong 20 tuần. Mỗi tuần, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ đưa ra 5 câu hỏi thi trắc nghiệm về nội dung tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; về thành tựu của công cuộc đổi mới Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án đúng để bạn đọc chọn lựa. Ngoài ra, bạn đọc phải dự đoán đúng số người trả lời đúng cả 5 câu hỏi.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn cá nhân được giải là người trả lời đúng cả 5 câu hỏi, đoán đúng hoặc gần đúng nhất số người trả lời đúng cả 5 câu.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng cho người thi. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi).

Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên Ban Tổ chức chỉ công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên trang mạng xã hội VCNET, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng tháng, Ban Thư ký Cuộc thi sẽ tổ chức trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần. Kết thúc Cuộc thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết và trao Kỷ niệm chương cho những người đoạt giải Nhất các cuộc thi tuần.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao 04 giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất: trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Leave a Comment