Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Mẫu đơn xin cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng được ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

………….., ngày tháng năm

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

  2023 Tải Quyết định 810/QĐ-VKSTC Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
(Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử)

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …………………………………………………………………….

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội: …………………………………

3. Mục đích thiết lập mạng xã hội: ……………………………………………………………………..

4. Loại hình dịch vụ mạng xã hội: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến….)

5: Đối tượng phục vụ: …………………………………………………………………………………….

6. Phạm vi cung cấp dịch vụ: ……………………………………………………………………………

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: ………………………………………………………….

b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: ………………

7. Biện pháp quản lý: ………………………………………………………………………………………

8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: …………………………………………………………….

9. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: ………………………………………………………………..

10. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên trang mạng xã hội:

  Tải Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

– Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

– Chức danh: …………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại liên lạc (cố định và di động): ………………………………………………………..

11. Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….Fax: …………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………………….

12. Thời gian đề nghị cấp phép: ………năm…….. tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan chủ quản (nếu có);
……………………………..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

(Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment