Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Mẫu đơn đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn dùng cho các đoàn viên muốn đổi thẻ cũ sang thẻ mới hoặc dùng cho trường hợp mất mát, hư hỏng thẻ công đoàn. Mẫu đơn nêu rõ lý do và cam kết sau khi đổi thẻ. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn số 2

Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn

TÊN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:………………………………………………….

Họ và tên đoàn viên:…………………………………………

  Hành vi lấn chiếm đất đai 2023 bị xử lý thế nào?

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………..

Số CMTND hoặc thẻ căn cước: ………….. Nơi cấp:…………………………

Ngày vào công đoàn:………………………………………

Đã được cấp thẻ đoàn viên mẫu cũ từ ngày:…………Số thẻ:…………………………

Tôi xin tự nguyện đăng ký được đổi (cấp) thẻ đoàn viên công đoàn như sau:

Loại thẻ đoàn viên liên kết với VietinBank:…………………………

Loại thẻ đoàn viên thông thường:………………………………………

(Có ảnh kèm theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên)

Khi được đổi (cấp) thẻ đoàn viên có chức năng mới, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn cả đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn và của công đoàn cấp trên. Xin trân trọng cảm ơn!

….. ngày …. tháng….. năm …….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: hình 2×3 có file hình

  2023 Kinh nghiệm rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

2. Việc sử dụng và quản lý thẻ đoàn viên được quy định ra sao?

Việc sử dụng và quản lý thẻ đoàn viên được quy định tại Mục VI Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

– Thẻ đoàn viên có giá trị chứng nhận tư cách đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thống nhất phát hành.

– Đoàn viên được cấp Thẻ trong lễ kết nạp hoặc chậm nhất không quá 1 tháng kể từ ngày được kết nạp vào Đoàn. Việc cấp Thẻ đoàn viên do ban thường vụ đoàn cấp huyện quyết định.

– Thẻ đoàn viên được dùng để đăng ký tham gia sinh hoạt đoàn tạm thời và xuất trình khi cần.

– Đoàn viên không được cho người khác mượn Thẻ; khi trưởng thành đoàn, đoàn viên được giữ lại Thẻ đoàn viên.

  Mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm

– Đoàn viên bị kỷ luật khai trừ thì bị thu hồi Thẻ; đoàn viên sử dụng Thẻ sai mục đích thì tùy mức độ bị xem xét xử lý kỷ luật. Ban chấp hành chi đoàn, ban thường vụ đoàn cơ sở có trách nhiệm thu hồi Thẻ và nộp cho đoàn cấp huyện quản lý.

– Trung ương Đoàn quản lý số lượng và số hiệu thẻ đoàn viên trên toàn quốc. Các cấp bộ đoàn quản lý số lượng và số hiệu thẻ đoàn viên của địa phương, đơn vị.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment