Giấy gửi xe qua đêm tại trường

Mẫu giấy gửi xe qua đêm trong thời gian đi công tác

Mẫu giấy gửi xe qua đêm tại trường mới nhất

Khi bạn có việc và muốn gửi xe qua đêm tại trường, bạn cầm làm Giấy gửi xe qua đêm tại trường, gửi đến Ban giáo hiệu nhà trường. Trong giấy gửi xe, bạn cần ghi rõ tên, chức vụ, đơn vị công tác cũng như thời gian và lí do xin gửi xe, mời các bạn cùng tham khảo hoặc tải về sử dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy gửi xe qua đêm tại trường tại đây.

Phiếu đề nghị sử dụng xe công

Phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ xe công

Giấy mượn phòng họp, giảng đường ngoài kế hoạch

Mẫu giấy mang tài sản ra khỏi trường

Giấy gửi xe qua đêm tại trường

  Tác dụng phụ khi tiêm vaccine Moderna

Giấy gửi xe qua đêm tại trường

Nội dung cơ bản của giấy gửi xe qua đêm tại trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…….., ngày…….tháng…….năm…….

GIẤY GỬI XE QUA ĐÊM TRONG
THỜI GIAN ĐI CÔNG TÁC

Kính gửi: Phòng……………………………………

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ và đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

Đề nghị: gửi xe………………………………….. Biển số…………………………………………….

Thời gian: từ ngày……./……../……………… đến ngày ……./……../.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Phòng………………………….. xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phòng………….. Người đề nghịTrực bảo vệ
(Ký và lưu lại)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment