Mẫu cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh là mẫu bảng cân đối được lập ra để cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh. Mẫu nêu rõ nội dung cân đối… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh như sau:

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM….

  2023 Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm… (hiện hành)

Ước thực hiện năm… (hiện hành)

Dự toán năm…

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CP TỈNH (HUYỆN)

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

Chi bổ sung cân đối ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

  Lời bài hát Nụ Hôn Biệt Ly - Tuấn Hưng

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Mẫu cân đối về nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment