Mẫu chứng thư hôn nhân – Chứng thư hôn nhân

Chứng thư hôn nhân

Mẫu chứng thư chứng nhận hôn nhân

Mẫu chứng thư chứng nhận hôn nhân là mẫu chứng thư được lập ra để chứng nhận về việc kết hôn. Mẫu chứng thư nêu rõ thông tin của người kết hôn, thông tin của người làm chứng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu chứng thư tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu chứng thư chứng nhận hôn nhân như sau:

GIÁO PHẬN …………….

Giáo hạt: ………………

Giáo xứ: ………………

CHỨNG THƯ HÔN NHÂN

Tại nhà thờ: …………………………………………………………………………………….

Ngày … tháng … năm …

Linh mục: ……………………………………………………………………………………….

Đã chứng hôn cho

NAM: …………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày … tháng … năm … tại ……………………………………………………….

  2023 Cách mua thêm bàn ghế trong game tiệm lẩu Đường hạnh phúc

Rửa tội ngày … tháng … năm …

Tại nhà thờ: …………………………………………………………………………………..

Con ông: ……………………………………………………………………………………….

Và bà: …………………………………………………………………………………………..

Hiện ở: ………………………………………………………………………………………….

Thuộc Giáo xứ: …………………….. Giáo phận: ……………………………………..

NỮ: ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm … tại ……………………………………………………….

Rửa tội ngày … tháng … năm ….

Tại nhà thờ: …………………………………………………………………………………..

Con ông: ……………………………………………………………………………………….

Và bà: …………………………………………………………………………………………..

Hiện ở: ………………………………………………………………………………………….

Thuộc Giáo xứ: …………………………….. Giáo phận: ……………………………..

Trước hai nhân chứng:

Người chứng 1: ……………………………………………………………………………..

Người chứng 2: ……………………………………………………………………………..

Trích sổ Hôn Nhân Giáo xứ ……………………… số……………………….…

………….., ngày…tháng…năm…

Linh mục Quản xứ

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu chứng thư chứng nhận hôn nhân

Mẫu chứng thư chứng nhận hôn nhân

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment