Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Dự toán chi phí quản lý dự án năm

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm là mẫu dự án được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để dự toán chi phí quản lý dự án của năm. Mẫu dự toán nêu rõ thông tin của chủ đầu tư, nguồn kinh phí được sử dụng trong năm, dự toán chi phí năm kế hoạch… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm tại đây.

Mẫu dự án vay vốn giải quyết việc làm

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư

Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm

Nội dung cơ bản của mẫu dự toán chi phí quản lý dự án năm như sau:

  2023 Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
—————————–

…………, ngày…… tháng…. năm………

DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM…

Tên Chủ đầu tư hoặc BQLDA: ………………

I- Nguồn kinh phí được sử dụng trong năm:

Trong đó:

1.1. Nguồn được trích năm kế hoạch (Cột 5 Mẫu 02/DT.QLDA):…………………………

1.2. Nguồn năm trước chuyển sang (nếu có):………………………………………………..

1.3. Nguồn khác (nếu có):…………………………………………………………………………

II- Dự toán chi năm kế hoạch:

Đơn vị tính: …

TTNội dungThực hiện năm báo cáoDự kiến mức chi năm kế hoạch
Dự toán được duyệtƯớc thực hiện cả năm
12345
Tổng cộng
1Tiền lương
2Tiền công
3Các khoản phụ cấp lương
4Chi tiền thưởng
5Chi phúc lợi tập thể
6Các khoản đóng góp
7Thanh toán dịch vụ công cộng
8Chi mua vật tư văn phòng
9Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10Chi hội nghị
11Chi công tác phí
12Chi thuê mướn
13Chi đoàn ra
14Chi đoàn vào
15Chi sửa chữa tài sản
16Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý
17Chi phí khác
18Dự phòng
  2023 Đoạn trích “Trong lòng mẹ” thuộc chương mấy của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”?
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ trách kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment