Mẫu số C6-08/NS phiếu chuyển khoản

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C6-08/NS phiếu chuyển khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C6-08/NS phiếu chuyển khoản là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển khoản của kho bạc nhà nước. Mẫu phiếu chuyển khoản nêu rõ thông tin tên tài khoản nợ, tên tài khoản có, nội dung chuyển khoản… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu chuyển khoản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-08/NS phiếu chuyển khoản như sau:

Không ghi vào khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ……………

Mẫu số C6-08/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số: ……………….

PHIẾU CHUYỂN KHOẢN

Lập ngày……. tháng……. năm………

  Xông đúng cách cho F0 - Cách làm nước xông mũi

Tên tài khoản nợ: …………………………………………………………………………………………

Tên tài khoản có: …………………………………………………………………………………………

Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Mục lục NSNN (nếu có): Mã NDKT: …… Mã chương: …… Mã ngành KT: ……………..

Số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………………..

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc KBNN

Mẫu số C6-08/NS phiếu chuyển khoản

Mẫu số C6-08/NS phiếu chuyển khoản

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment