Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Mẫu sổ theo dõi về việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Mẫu nêu rõ thông tin thời gian huấn luyện… Mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG……….

SỔ THEO DÕI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

  Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Năm 20…….

I. NHÓM 1

TT

Họ tên

Năm sinh

Công việc

Nơi làm việc

Huấn luyện từ ngày … Đến ngày…

Kết quả

Số Giấy chứng nhận

Chữ ký

1

2

II. NHÓM 2

TT

Họ tên

Năm sinh

Công việc

Nơi làm việc

Huấn luyện từ ngày… Đến ngày…

Kết quả

Số Giấy chứng nhận

Chữ ký

1

2

III. NHÓM 5

TT

Họ tên

Năm sinh

Công việc

Nơi làm việc

Huấn luyện từ ngày… Đến ngày…

Kết quả

Số Giấy chứng nhận

Chữ ký

1

2

IV. NHÓM 6

TT

Họ tên

Năm sinh

Công việc

Nơi làm việc

Huấn luyện từ ngày… Đến ngày…

Kết quả

Số Giấy chứng nhận

Chữ ký

1

2

V. NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT

Họ tên

Năm sinh

Công việc

Nơi làm việc

Huấn luyện từ ngày … Đến ngày…

Kết quả

Số Giấy chứng nhận

Chữ ký

I

Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (lần đầu)

1

2

II

Tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1

2

  Điều kiện để được công nhận là khu du lịch

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI VÀO SỔ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment