Tải Điểm mới của Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp. Hiện nay đã có Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.
  Bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh 2023

Leave a Comment